اطلاعات تماس
تلفن
آدرس : تهران، جاده قدیم کرج ، ابتدای آزادگان ، احمد آباد مستوفی ، خیابان ولیعصر شمالی
۵۶۷۱۹۰۰۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۷۱۶۵۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۶۷۱۹۰۰۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۸۴۷۴۱۹۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
جاده قدیم کرج ، ابتدای آزادگان ، احمد آباد مستوفی ، حسن آباد خالصه ،خیابان دستغیب، پلاک 95

آخرین اخبار و اطلاعیه های شرکت بالابر پارس بالا بر تهران Pars Balabar Tehran 56719006

پمپ هیدرولیک

پمپ هیدرولیک پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک، توان مکانیکی را که بوسیله موتورهای الکتریکی یا احتراق داخلی تامین می گردد به توان هیدرولیکی تبدیل می کند. پمپ فقط مولد جریان سیال بوده و سطح فشار ایجاد شده به میزان بار مقاومی که توسط عملگر سیستم هیدرولیک بر آن غلبه میشود، بستگی دارد.


پمپ جابجایی مثبت به ازاء هر دو ر چرخش محور پمپ ،مقدار مشخصی از سیال را به سیستم هیدرولیک ارسال مینماید. پمپ جابجائی مثبت (دبی ثابت و متغییر ) شامل انواع پمپ دنده ای ، پره ای و  پیستونی محوری و شعاعی میباشد.       

در انتخاب پمپهای با جابجایی ثابت موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:

قطر دهانه های پمپ

فشار کاری در خروجی پمپ

فشار کاری در ورودی پمپ

سرعت دوران پمپ

حجم جابجایی روغن

دبی موثر

توان موتور محرک پمپ

دمای کاری روغن

درجه ویسکوزیته

فیلتراسیون
 
نحوه انتخاب پمپ های هیدرولیک
اولین مرحله در انتخاب مدار تغذیه و تعیین پمپ مناسب برای یک کاربرد معین در سیستمهای هیدرولیک، بررسی میزان فشار و جریان مورد نیاز در مدار است. ابتدا منحنی های جریان و فشار در یک سیکل زمانی باید بررسی شود. سپس همزمانی مصرف درالمانهای مختلف تعیین گردد. بدین نحو حداکثر جریان مورد نیاز مشخص میگردد. برای تعیین یک مدار تغذیه مناسب به موارد ذیل باید توجه نمود:

1) در سایزینگ پمپ ها در عمل حدود ده درصد به دبی تعیین شده از طریق محاسبات تئوریک اضافه مینمایند.

2) در انتخاب شیر اطمینان (فشار شکن)، فشار تنظیمی باید ده درصد بیشتر از فشار کاری سیستم باشد.

هر دو مورد (1) و (2) باعث میشود توان بیشتری در سیستم هیدرولیک تزریق شود.

با تعیین فشار کاری و دبی مصرفی روغن، توان مورد نیاز برای الکتروموتور گرداننده پمپ در سیستم با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود :

P(KW) = [Q(lit/min) X p(bar)]/600

در این رابطه P توان ، Q دبی و p فشار میباشد. رابطه فوق بدون در نظر گرفتن راندمانهای مکانیکی و حجمی ارائه شده است.

برای مثال توان الکترو موتور در سیستم هیدرولیکی با فشار کاری 120bar و دبی 30lit/min به صورت زیر محاسبه میشود:

P= 30X120/600 =6 kW

رنج توانهای استاندارد الکتروموتورها(kW)

22  18.5  15  11  7.5  5.5  4  3  2.2  1.5
با توجه به رنج استاندارد توان الکترو موتورها ، مقدار 7.5kW مناسب میباشد.

سرویس و نگهداری شیرهاى هیدرولیک

اگر گردو خاک، زنگ آهن و یا ذرات براده ای بتوانند از طریق روغن هیدرولیک به داخل شیرها راه یابند، می توانند باعث خرابی شیرها شوند. این مواد با بوجود آوردن خط ها و شیارهایی بر روی اسپولها و پاپتها آببندی آنها را دچار مشکل خواهند کرد. علاوه بر این قرار گرفتن براده ها و ذرات کوچک در نشیمنگاه پاپتها و شیرهای یک طرفه می تواند باعث نشتی داخلی آنها و فرار روغن گردد.

وجود آب در داخل روغن می تواند موجب  زنگ زدگی شیرهای هیدرولیک گردد. حتی وجود برخی مواد نرم که از پارچه های کهنه جدا می شوند، می تواند موجب گرفتگی شیر و باز ماندن آن شود (معمولاً تعمیرکاران از کهنه ها برای تمیز کردن استفاده می کنند).

اگر روغن با ویسکوزیته کم مورد استفاده قرار گرفته باشد،ممکنست ازمیان شیرها نشت کند،ضمن آنکه استفاده از روغن با ویسکوزیته بالا باعث گرفتگی شیرهای ظریف شده و حرکت آنها را درسیستم کند می کند.

برای جلوگیری از ورود گردو خاک و یا آب بداخل سیستم موارد زیر را رعایت نمایید:

1- پیچ ها وبست های (مهره ماسوره ها) شلنگ ها و لوله ها را محکم ببندید.

2- شلنگ ها و خطوطی را که نشت می کنند کنترل و در صورت لزوم تعویض کنید.

3- از روغن پیشنهاد شده در کتابچه راهنمای دستگاه استفاده کنید.

4- با شیرهای هیدرولیک و اهرم های کنترل به دقت کار کنید تا زود خراب نشوند.

5- قبل از اینکه ادوات را به سیستم ببندید، سرهای شلنگ و یا لوله ها را که دارای مهره ماسوره هستند بخوبی تمیز کنید

در صورتیکه شیرهای هیدرولیک خراب شدند از یک مکانیک متخصص کمک بگیرید. تعمیر شیرهای هیدرولیک نیاز به ابزار مخصوص و تخصص کافی دارد.